Ajax loader
Kamchatka, Avachinsky Volcano / Photo, 1996.
Kamchatka Peninsula (Siberia),
Avachinsky vulcano (height: 2741 m).

View from Avachinsky Bay onto Avachinsky Volcano.

Photo, 1996 (Yuri Maslyaev).
of 1
Open Lightbox