Ajax loader
of 1
Open Lightbox
Armistice of Kötzschenbroda
Armistice of Kötzschenbroda
Armistice of Kötzschenbroda
Thirty Years War 1618–1648 /
armistice of Kötzschenbroda on 27 August
1645 (between Sweden and Saxony).

“Armistice of Kötzschenbroda ".

Woodcut, c. 1860, after...
Waffenstillstand zu Kötzschenbroda